Scientific Programs


Wednesday (1398-11-23)

Panel
Moderator: دکتراحمد رضا طلایی پور، دکترمحمد امین توکلی، دکترشهریار شهاب ، دکتر بهزادرهسپار، دکتر مژگان قاضی

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر علی کاووسی، دکتریاسر صافی، دکتر حسین مسافری

Speaker: حامد مرتضوی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

مدیریت دوز تشعشع در CBCT

Wednesday 2020-02-12 (1398-11-23) 09:30

Finished
Panel
Moderator: دکتر علی کاووسی، دکتریاسر صافی، دکتر حسین مسافری

Speaker: احسان توکلی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

افتتاحیه و پذیرایی

Wednesday 2020-02-12 (1398-11-23) 10:00

Finished
Panel
Moderator: دکتر آسیه زمانی ناصر، دکتر مژده مهدی زاده، دکتر تکتم جلایر

Speaker: بهرنگ مقدم زاده

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

Implant Discussion Panel

Wednesday 2020-02-12 (1398-11-23) 11:30

Finished
PanelDiscussion Panel
Moderator: دکتر محمد امین توکلی، دکتر مهرداد پنج نوش، دکتر عباس آذری، دکتر سینا حقانی فر، دکتر فرنوش محمدی ، دکتر ندا مسلمی

Room: سالن همایش

Discussion Panel Read more
...

کلسیفیکاسیونهای اکتوپیک در CBCT

Wednesday 2020-02-12 (1398-11-23) 12:00

Finished
Panel
Moderator: دکتر آسیه زمانی ناصر، دکتر مژده مهدی زاده، دکتر تکتم جلایر

Speaker: مریم فضلعلی پور

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر آسیه زمانی ناصر، دکتر مژده مهدی زاده، دکتر تکتم جلایر

Speaker: بهزاد سالاری

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

نماز و ناهار

Wednesday 2020-02-12 (1398-11-23) 13:00

Finished
Panel
Moderator: دکترفاطمه عزالدینی، دکتر احسان موعودی، دکترامیر اسکندرلو، دکتر ساندرا مهرعلیزاده

Presenter: سیما نیک نشان

Speaker: سیما نیک نشان

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکترفاطمه عزالدینی، دکتر احسان موعودی، دکترامیر اسکندرلو، دکتر ساندرا مهرعلیزاده

Speaker: علی کاووسی

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکترشیرین سخدری، دکترهانیه کاویانی، دکتر زهراغنچه

Speaker: میترا کرباسی خیر

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
Panel
Moderator: دکترفاطمه عزالدینی، دکتر احسان موعودی، دکترامیر اسکندرلو، دکتر ساندرا مهرعلیزاده

Speaker: امیر اسکندر لو

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکترشیرین سخدری، دکترهانیه کاویانی، دکتر زهراغنچه

Speaker: مانلی هوشیار

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

Interventional Radiology

Wednesday 2020-02-12 (1398-11-23) 15:30

Finished
Panel
Moderator: دکترفاطمه عزالدینی، دکتر احسان موعودی، دکترامیر اسکندرلو، دکتر ساندرا مهرعلیزاده

Speaker: مهکامه مشفقی

Room: سالن همایش

Panel Read more
...

کارگاه مشاوره مالیاتی

Wednesday 2020-02-12 (1398-11-23) 15:30

Finished

Thursday (1398-11-24)

Panel
Moderator: دکترالهیار نزادی، دکترفرزانه مومنی، دکترمریم بوشهری

Speaker: سمیرا ساعتی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر احمدرضاطلایی پور، دکتر حوریه باشی زاده، دکترمهناز شیخی،دکترمهکامه مشفقی

Speaker: مهناز شیخی

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر احمدرضاطلایی پور، دکتر حوریه باشی زاده، دکترمهناز شیخی،دکترمهکامه مشفقی

Speaker: فاطمه عزالدینی

Room: سالن همایش

Panel Read more
...

تکنولوژیهای نوین،از پری اپیکال تا PET

Thursday 2020-02-13 (1398-11-24) 09:15

Finished
Panel
Moderator: دکترالهیار نزادی، دکترفرزانه مومنی، دکترمریم بوشهری

Speaker: الهیار نزادی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر احمدرضاطلایی پور، دکتر حوریه باشی زاده، دکترمهناز شیخی،دکترمهکامه مشفقی

Speaker: مژده مهدی زاده

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر احمدرضاطلایی پور، دکتر حوریه باشی زاده، دکترمهناز شیخی،دکترمهکامه مشفقی

Speaker: لادن حافظی

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکترالهیار نزادی، دکترفرزانه مومنی، دکترمریم بوشهری

Speaker: شاهین معینی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

پذیرایی و استراحت

Thursday 2020-02-13 (1398-11-24) 10:30

Finished
...

Paranasal Sinuses Discussion Panel

Thursday 2020-02-13 (1398-11-24) 11:00

Finished
PanelDiscussion Panel
Moderator: دکتر هاشم شریفیان، دکتر مهرداد پنج نوش، دکتر مهران دوغایی مقدم، دکتر مهناز شیخی ،دکتر رضا شریفی

Room: سالن همایش

Discussion Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر لادن حافظی، دکتر نجمه انبیایی، دکتراحسان حکمتیان

Speaker: آرش پور ستار

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر لادن حافظی، دکتر نجمه انبیایی، دکتراحسان حکمتیان

Speaker: ماریه پناهی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر لادن حافظی، دکتر نجمه انبیایی، دکتراحسان حکمتیان

Speaker: نجمه انبیایی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

کاربردهای سونوگرافی در دندانپزشکی

Thursday 2020-02-13 (1398-11-24) 12:30

Finished
Panel
Moderator: دکتر لادن حافظی، دکتر نجمه انبیایی، دکتراحسان حکمتیان

Speaker: سپهر بهرامی فر

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر زهراواثق ، دکتر روشنک غفاری، دکتر جهانگیرحقانی

Speaker: شهاب اعتمادی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

نماز و ناهار

Thursday 2020-02-13 (1398-11-24) 14:00

Finished
Panel
Moderator: دکترمهرداد پنج نوش، دکترسیناحقانی فر، دکتریاسمن خیر اندیش ،دکتر مهدی نیکنامی

Speaker: حوریه باشی زاده

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر زهراواثق ، دکتر روشنک غفاری، دکتر جهانگیرحقانی

Speaker: ویدا ارزانی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

تصاویر غیر منتظره در CBCT

Thursday 2020-02-13 (1398-11-24) 14:30

Finished
Panel
Moderator: دکترمهرداد پنج نوش، دکترسیناحقانی فر، دکتریاسمن خیر اندیش ،دکتر مهدی نیکنامی

Speaker: یاسر صافی

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکترمهرداد پنج نوش، دکترسیناحقانی فر، دکتریاسمن خیر اندیش ،دکتر مهدی نیکنامی

Speaker: عباس شکری

Room: سالن همایش

Panel Read more

Friday (1398-11-25)

Workshop8:00 - 12:00

دبیر علمی : آقای دکتر مهرداد پنج نوش
مسئول اجرایی سمپوزیوم:   خانم معصومه دزفولی

Presenter: Multi-speaker

Speaker: اشرف معینی, حوریه باشی زاده, شهیده جهانیان, نجمه تهرانیان , نعیمه میر قوام الدین

Room: سالن 23

Workshop Read more
Panel
Moderator: دکتر شهریار شهاب، دکتر سیما نیک نشان، دکتر آرش دباغی، دکتر علی باقر پور

Speaker: ساندرا مهرعلیزاده

Room: سالن همایش

Panel Read more
...

پرسش و پاسخ حفاظت در برابر اشعه

Friday 2020-02-14 (1398-11-25) 08:30

Finished
PanelDiscussion Panel
Moderator: دکتر حوریه باشی زاده، دکتر مهناز شیخی، دکترمهکامه مشفقی ،دکتر لادن حافظی

Room: سالن هگمتانه

Discussion Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر شهریار شهاب، دکتر سیما نیک نشان، دکتر آرش دباغی، دکتر علی باقر پور

Speaker: شیرین سخدری

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر شهریار شهاب، دکتر سیما نیک نشان، دکتر آرش دباغی، دکتر علی باقر پور

Speaker: علی باقر پور

Room: سالن همایش

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر شهریار شهاب، دکتر سیما نیک نشان، دکتر آرش دباغی، دکتر علی باقر پور

Speaker: ماهرخ ایمانی مقدم

Room: سالن همایش

Panel Read more
...

پذیرایی و استراحت

Friday 2020-02-14 (1398-11-25) 10:30

Finished
Panel
Moderator: دکتر عباس شکری، دکتر فرهاد اقمشه ، دکتر هانیه نظری نیا

Speaker: آیسان غزنوی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

TMJ Discussion panel

Friday 2020-02-14 (1398-11-25) 11:00

Finished
PanelDiscussion panel
Moderator: دکتر فاطمه عزالدینی، دکتر شهریار شهاب، دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ،دکتر مجید صاحبی ،دکتر امیر جلال عباسی

Room: سالن همایش

Discussion panel Read more
Panel
Moderator: دکتر عباس شکری، دکتر فرهاد اقمشه ، دکتر هانیه نظری نیا

Speaker: آزاده ترک زاده

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
Panel
Moderator: دکتر عباس شکری، دکتر فرهاد اقمشه ، دکتر هانیه نظری نیا

Speaker: مریم مصطفوی

Room: سالن هگمتانه

Panel Read more
...

اختتامیه

Friday 2020-02-14 (1398-11-25) 12:30

Finished