بررسی دقت روش Tooth Segmentation در تعیین میزان تحلیل خارجی ریشه در تصاویر CBCT

Wednesday 2020-02-12 (1398-11-23) in 14:00

User Rate

Status
Finished